امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
پنج‌شنبه 24 اردیبهشت 1394

مهدویت - ظهور و ننشانه های آن(هنگامه قیام - چگونگی قیام)

 ظهور و نشانه های آنهنگامه قیامهمه می خواهند بدانند که در جریان قیام جهـانی امــام مهــدی(عج) چه حوادثی روی 


می دهد؟ حرکت امام ازکجـا و چگونه آغــاز می شود؟ شیوه برخورد امــام بــا گروه


های مخالف چگونه است؟ وبالاخره چگونه آن حضرت بر تمــام جهـان غــلبه خواهد


کرد و رشته امور جهــان را به دست خواهد گرفــت؟ این گونــه ســوال هــا، فکــر و


انــدیشه هر گونه انســان مشتــاق ظهور را به خود مشغول می کند؛ ولی واقعیت، این


اســت که سخــن گفتن دربــاره حوادث مربوط به ظهــور، کاری بسیــار مشکل است؛


چــون گزارش دادن از آینــده و اتفــاقــاتی اســت که هنـوز واقع نشده است و به طور


طبیعی نمی توان اطلاع دقیقی از آن رویدادها داشت.


بنابر این آنچه در این بخش می آوریم، حوادث ورخدادهای روزگار  ظهور امام مهدی


(عج) است که برابر روایــات در کتــاب هــای متعدد نقــل شده اسـت و تنهــا می تواند 


دور نمایی کلّی  از رویدادهای ایام ظهور را پیش روی خوانندگان ترسیم کند.


چگونگی قیاموقتی ظلم وتباهی، جهره عالم را سیـاه و ظلمــانی کرده است و آن گــاه که ستمگران،


 گستره زمین را جولانگه بدی ها ونامردی ها سـاخته اند و مظلومــان جهــان ، دست 


یاری را به سوی آسمان گشوده اند، نـاگهان ندایی آسمــانی، سیاهی شب را می درد و


در مــاه خدا رمضــان ، ظهور موعود بزرگ را بشــارت می دهد. * قلب هــا به تپش


می افتــد و چشم هــا خیــره می گردد. شب پرستــان، مضطرب و هراســان از طلوع 


صبح ایمــان، در پی راه چــاره ای هستند ومنتظران مهــدی(عج) از هر کســی سراغ


کوی یــار می گیرنــد و بــرای دیــدار او وحضــور در زمــره یــاوران اوســر از پــا 


نمی شناسند.


در ان زمان ، سفیانی که بر منطقه وسیعی مانند سوریه ، اردن و فلسطین سلطه دارد، 


سپاهی را تجهیز می کند، تـا بـا امـام مقــابله کند . لشکر سفیــانی که در مسیر مکّه به


تعقیب امــام پرداخته است، در محلی به نــام بیــداء بــه کــام زمیــن می رود ونــابــود


 می شود.**


پس از شهادت نفس زکیّه به فاصله کوتاهی ، امام مهدی(عج) در سیمــای مردی جوان 


در مسجدالحرام ظهور میکند؛ در حالی که پیراهن مبارک پیامبر(ص) را بر تن دارد و


پرچــم آن حضرت را به دست گرفته است. او به دیواره کعبــه تکیــه می زند ودر بین 


رکن ومقــام ،***سرود ظهور را زمزمه می کند و پس از حمـد وثنــای الهی و درود و


سلام بر پیامبر و خاندان او

 

می فرماید :


ای مردم! ما از خد ای توانا یاری می طلبیم و نیز هر کس از جهانیان 


را که به ند ای ما پاسخ دهد، به یاوری می خوانیم.


آن گاه خود وخاندانش را معرفی می کند و ندا می دهد:فَالله الله فینا لا تَخذُلُونا  وَانصُرُونا ینصُــرکُمُ اللهُ تَعالی؛


درباره رعایت حقوق ما، خدا را در نظر بگیرید. مارا [در میدان


 عدالت گستری و ستم ستیزی] تنها نگذارید و یاری مان کنید


 تا خدا شما را یاری کند.


پس از پایان گرفتن سخنان امـام، آسمانیــان بر زمینیان سبقت می گیرند و گروه گروه


فرود می آیند وبــا امــام بیعت می کنند؛ د ر حــالی که پیشــاپیش آن هــا فرشته وحی،


جبرئیــل(ع)است. آن گــاه 313 انسان وارسته که از نقــاط مختلف عــالم به سرزمین 


وحی آمده اند همچون ستــارگانی بر گرد خورشید تــابنــاک امــامت حلقه زده، پیمــان 


وفاداری می بندند. این جریان سبز،جاری است تا آنکه ده هزار سرباز جان برکف در


اردوگاه امام(ع) حضور می یابند و با آن فرزند پیامبر (ص) بیعت می کنند.****


امام(ع) با خیل یاران، پرچم قیام را برافراشته وبه سرعت بر مکه و اطراف آن مسلط


می شوند و سرزمین پیامبر را از وجود نا اهلان ، پاک می کنند . آن گــاه راهی مدینه


می شود تا ســایه عدالت و مهر را بر آن بگستراند وسرکشــان شهر را بر جــای خود


بنشــاند. سپس عــازم عراق گشتــه وشهر کوفـه را به عنوان مرکز حکومت جهانی بر 


می گزیند واز آنجا به مدیریت قیام می پردازد. آن حضرت برای دعوت جهــانیــان به


اسلام وزندگی در پرتو قوانین قرآن ودر هم کوبیدن بساط ظلم وستم، یاران وسپاهیان


 نور را به نقاط مختلف عالم گسیل می دارد.


امــام(ع) یک به یک سنگر هــای کلیدی جهان را فتح می کند؛ زیرا علاوه بر یــاران 


وفــادار و مومن، از امداد فرشتگان الهی نـیز برخوردار است و مــانند پیــامبر اسلام 


(ص) از لشکر رعب و وحشت مدد می گیرد؛ یعنی خداوند توانا چنان ترسی از او و


یــارانش در دل هــای دشمنــان می افکنــد که هیچ قدرتی را تــوان رویــارویی بــا آن 


حضرت نیست.


امام باقر(ع)فرمود:*****


قائم از ما بهه وسیله رُعب[وحشت در دل دشمنان] یاری می شود. 


گفتنی است یکــی از نقــاط جهــان که به وسیله سپــاه امــام فتح 


می شود، بیت المقدس است.******


وپس از آن، واقعه بسیار مبارکی اتفاق می افتد که در جریان قیام وانقلاب مهدی(عج)


سرنوشت ساز است و جبهه آن حضرت را تقویــت می کند وآن، فرود آمــدن حضرت 


عیسی(ع) از آ سمــان است . حضرت مسیــح (ع) که به فرموده قرآن زنده است و در


آسمــان هــا به سر می برد به زمیــن می آید و پشــت سر امــام مهــدی(عج) به نمــاز


می ایستد. بدین وسیله فضیلت و برتری پیشـوای دوازدهم شیعیان را بر خود وپیــروی


خود را از امام مهدی(عج) به همگان اعلام می کند.


پیامبر اکرم (ص) فرمود:


سوگند به آن کس که مرا به حق برانگیخت در حالی که بشارت 


دهنده مردمان باشم! اگر از عمر دنیا نمانده باشد مگر یک روز 


خداوند آن روز را چنان طولانی می کند تا فرزندم مهدی(عج)


در آن قیام کند. پس از آن ، عیسی بن مریم فرود می آیـــد و 


پشت سر مهدی نماز می خواند.*******


به دنبال این اقدام حضرت عیسی(ع) بسیاری ازمسیحیان که جمعیت فراوانی ازجهـان 


را تشکیل می دهند به پیشوای شیعیان، ایمان می آورند. گویی خدا عیسی(ع) را برای


چنان روزی حفظ کرده است ، تا چراغ هدایتی برای حق طلبان باشد.


البتّه ظهور معجزات به دست هدایت گر حضرت مهدی(عج) و طرح مبـــاحث فکری 


برای راهنمایی بشریت  از برنامه هــــای انقلاب بزرگ مهدوی است که راه را برای 


هدایت مردم باز می کند.


در همین راستا امام(ع) الواح تورات تحریف نشده – کتــاب مقدس یهــود – را که در


نقاط خاصی ازدنیا دفن شده است، خارج می کند،********


یهودیان که نشانه های امامت اورا در الواح می بینند، به آن حضرت ایمـان می آورند 


و پیروان ادیان دیگر نیزبا مشاهده این تحول بزرگ ونیز شنیدن پیــام حق امام و دیدن


معجزات از آن حضرت، گروه گروه به آن حضرت می پیوندنـد. این گونه اســت کــه 


وعده حتمی پروردگار محقّف می شود و اسلام عزیز همه عــالــم را می گیرد همــان


 گونه که قرآن کریم بشارت داده است:*********(هُوَ الَّذِی اَرسَلَ رَسُولَهُ  بِالهُدی وَ دینِ الحَقِّ لِیظهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّه وَ لَو کَرِهَ المُشرِکُونَ)او خدایی است که پیامبرش را با [دلائل] هدایت ودین حق فرستاد


 تا[سر انجام] آن را بر همه دین ها غالب گرداند؛ اگر چه مشرکان 


را خوش نیاید.با توجه به تصویری که ترسیم شد، تنها قلدران وظالمان می مانند که حاضر به تسلیم


 شدن در برابر حق و حقیقت نیستند. این عدّه در مقابل جریان غالب واکثریت مومنان


 تاب مقاومت ندارند و با شمشیر عدالت مهدی(عج) به کیفر اعمال ننگین خود خواهند


 رسید و زمین واهل آن برای همیشه از شرّ فساد آن ها ایمن خواهد شد.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

منابع وتوضیحات :


* الغیبة نعمانی، باب14، ح17، ص365.


**بحارالانوار، ج53، ح1، ص10.


***مراد مقام حضرت ابراهیم (ع) نزدیک خانه کعبه و مقصود 


      از« رکن» ،رکن حجرالاسود است.


****الغیبة نعمانی، باب14، ح67، ص394.


*****کمال الدین و تمام النعمة، ج1،باب32،ح16، ص603.


******معجم احادیث الامام المهدی، ج4، ح661،ص175.


*******بحارالانوار، ج51، ص71.


********الغیبة نعمانی، باب 13، ح26،ص335.


*********سوره توبه، آیه 33.
 

 

 

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)