X
تبلیغات
زولا

امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
پنج‌شنبه 24 اردیبهشت 1394

مهدویت - حکومت جهانی(1) برنامه های حکومت حضرت مهدی(عج)


حکومت جهانی(1) برنامه های حکومت حضرت مهدی(عج) 

 

پس از کنار رفتن ابرهای تیره و تار، خورشید جهان افروز رخ می نمــاید وچشمــان


منتظرِدشت ودمن را روشنی می بخشد.


آری؛ پس از مبارزه فراگیر با فساد وتبــاهی و نـامردمی، نوبت به استقرار حاکمیــت


دادگری می رسد و عدالت بر کرسی حکمرانی تکیه می زند، تــا هر کس و هر چیـز 


را در جای خود قرار دهــد و سهم هر پدیده ای را به مقتضــای حـقّ وداد بپردازد. و


بالاخره جهان و جهانیان، شاهد حکومتی خواهند بود که سراسر ، حق وعــدل است و 


کمتـرین ستم و ستمگری در گستره آن بر کسی نمی رود. حکومتی که مظهر صفــات 


جمال زیبایی پروردگار عالم است و در ساحت آن، بشر به تمام آرمــان های فراموش


شده خود دست می یابد.


اهداف حکومت جهانی امام مهدی(عج)از آنجا که هدف از آفرینش هستی ، کمال و نزدیکی هر چه بیشتر انسان به منبه همه


 کمالا ت یعنی حضرت حق تعالی می با شد و برای نیل به این آرمـان بزرگ ، بــاید 


ابزار و وسائل آن فراهم شود ، حکومت جهانی امـام عصر(عج) در پی فراهم آوردن 


اسباب تقرب الی الله و برداشتن موانع از این مسیر است.


البته انسان از دو بُعد جسم وجان ترکیب یافته است ونیازهای او نیزبه دو بخش مـادی


و معنوی تقسیم می شود، بنابراین برای رسیدن به کمـال، لازم است در هر دو جهت،


حرکتی سنجیده وحساب شده داشته بــاشد. در این میــان« عدالت» که ره آورد بزرگ 


حاکمیت الهی است ضامن سلامت ِ رشد انسان در سیر مادی و معنوی است.


بنابراین ، اهداف حکومت امــام دوازدهم (عج) در دومحور رشــد معنــوی و اجـرای 


عدالت قابل طرح است.


رشد معنویبرای پی بردن به ارزش هدف های یاد شده، لازم است نگاهی گذرا به حیات بشر در


طول حاکمیت طاغوت بیفکنیم.


در طول زندگی انسان، به دور از حکومت حجت الهی، معنویت وارزش های معنوی 


چه جایگاهی داشته است؟ آیا جز این است که بشریت گم گشته وراه گم کرده، پیوستـه 


در مسیر انحطاط معنوی گام برداشته وبا پیروی از تمایلات نفسانی  و وسوسه هــای 


شیطانی یک یک زیبـایی هــا وخو بی هــای حیــات خود را به فراموشی سپرده و بــا 


دست خود، آن ها را در گورستان شهوات دفن کرده است ؟ پاکی و پاکدامنی، صداقت 


و درستکاری، تعاون و همکاری، گذشت وایثار ، احسان ونیکو کاری، جــای خود را 


به هوا پرستی و شهوت رانی ، دروغ و دغل بــازی ، خود محوری وموقعیت جویی، 


خبانت وجنایت و زیاده خواهی وافزون طلبی داده است؛ ودر یک کلمه ،معنویت بشـر


نفس های آخر را می کشدو در بسیاری از نواحی وبرای بسیاری از آدم نمـاهـا اثری 


از آن باقی نمانده است.


حکومت آخرین ذخیره الهی در راستای زنده ساختن این بخش از وجود انسان، گام بر


می دارد و بــرای جــان بخشیدن به این پیکره افسرده تلاش می کند؛ تــا طعـم شیرین


حیــات واقعی وزندگی حقیقی را به آد مهــا ی مسجـودِ ملائک بچشــاند و به همگــان 


یادآوری کند که از ابتـدا مقرر شده بود که آنــان در چنــان حیــاتی تنفس  کنند و عطر


پاکی ها و خوبی ها را با مشام جان ، استشمام کنند؛


چنان که قرآن می فرماید:(یا اَیهَا الَّذینَ امَنُوا استَجیبُوا لِلهِوَ لِلرَّسُول اِذا دَعاکُم لِمایحییکُم...)*


ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبر ، شما را به چیزی


 فرا خواندند که به شما حیات می بخشد ، آنان را اجابت کنید.بنابراین حیات معنوی که امتیاز بنی آدم از حیوانات است، بخش عمده و قسمت اصلی


وجود انســان را تشکیل می دهد، زیرا آدمی بــا برخورداری از همین حیــات است که


«آدم» نامیده شده است وهمین حیات است که اورا به خداوند حیات آفرین می رساند و


به مقام قرب او نائل می سازد.


از این رو در زمان حاکمیت ولیّ پروردگار، این بخش از وجود آدمی، سر و سامــان


می گیرد و ارزش های انسانی د رهمه ابعاد زندگی، رونق و طراوت می یابد. صفــا


و صمیمیت، ایثار و وفا ، راستی و درستی و ...همه آنچه به عنــوان «خوبی» از آن


یاد می شود، همه جا را فرا می گیرد.


البتّه رسیدن به این هدف بزرگ ونقطه درخشــان، به برنــامه ای دقیق و جــامع نیــاز


 دارد که در بخش های آینده  بیان خواهد شد.


عدالت گستریبزرگ ترین زخم پیکر جامعه بشری در طول تمـام قرون اعصــار گذشته، ظلم وستم


موجود در اجتماعات انسانی بوده است . بشریت همواره از رسیـدن به حقوق خود در


عرصه های مختلف محروم مانده است وهیچ گاه مواهب مـادی ومعنوی، عــادلانه در


بین بنی آدم تقسیم نشــده است. همیشه  در کنــار شکم هــای انبــاشته ازغذا ، گروهی


گرسنه مانده اند و پیوسته در نزدیکی کاخ هــا و ویلاهــای چند هزار متری ، عده ای


در حاشیه خیابـان و بر سنگ فرش پیــاده روهــا خوابیده اند. قدرت هــای زر وزور،


مردم ضعــیف بیچــاره  را به بردگی کشیده اند و نــژاد سفید بر گردن سیــاه پوستــان  


- تنهــا به جرم پوست سیــاه شــان – تــازیــانه مرگ فرود آورده است. در یک کلام،


همیشه و همه جا حقوق ضعیفان و بینوایان، پایمال هواهــا و تمــایلات زورمندان شده 


است و انســان همیشــه در آرزوی  دست یــافتن به عدالت و مســاوات، روزشمــاری


کرده و رسیدن دوران شکوفایی عدالت را به انتظار نشسته است.


نهــایت ایـن انتظــار، دورانِ سبــز حکومــت امــام مهــدی(عج) اســت. او بــه عنوان


بزرگ ترین پیشوای دادگر در پی اجرای عدالت در گستره عالم و در همه زمینه های


حیات خواهد بود. این حقیقت شیرین در بسیاری از روایات که مژده آمــدن او را داده، 


بیان شده است.


امام حسین (ع) فرمود:


اگر از دنیــا جز یک روز بــاقی نمــانده بــاشد، خد اوند، آن روز را 


طولانی کند تا مردی از فرزند ان من قیــام کندو زمین را از عــدل و 


داد پر کند پس از آنکه از ستم وبید اد آکنــده باشــد . این چنین از 


پیامبر شنیدم.**ده ها روایت دیگر داریم که از عدالت جهــانی و ریشه کنی ستم وستم گری در ســایه 


حکومت موعود آخرین ، خبر داده است.


جالب است دانسته شود که عــدالت ودادگستری از آشکــارترین و ویژگی هــای امــام 


مهدی(عج) است؛ به گونه ای که در بعضی از دعاها به آن لقب گرفته است:اَللّهُمَّ وَ صَلِّ عَلی وَلی اَمرِکَ القائِمِ المُوَمَّل وَ العَدلِ المُنتَظَر؛


خداوندا! به ولی امر خود درود فرست؛ همان که قیام کننده آرمانی 


وعدالت مورد انتظار همگان است.***


آری ؛ او عــدالت را ســر لوحه اهداف انقلاب خویش قرار داده است؛ زیرا عــدالت،


 زمینه ساز حیات  حقیقی در همه ابعاد حیات فردی و اجتمــاعی است وزمین و اهـل


 آن بدون عدالت، مردگان بی روحی هستند که زنده پنداشته می شوند.


امام کاظم (ع) در تفسیرآیه ذیل فرموده:


آیه:


(اِعلَمُوا اَنّ اللهَ یحیی الارضَ بَعدَ مَوتِها)****


تفسیر:


مقصود این نیست که زمین را با باران زنده می کند؛ بلکه خداوند،


مردانی را بر میانگیزد که عدالت را زنده می کنند؛ پس به سبب جان 


گرفتن عدل [در جامعه] ، زمین زنده می شود... . *****


و تعبـیر « زنده شدن زمین» اشــاره به آن اســت که عــدالت مهــدوی ، عدالتی است 


فراگیر و همه جایی، نه در بخشی از محیط ها و برای بعضی از افراد.


 


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 


منابع و توضیحات:


*سوره انفال ، آیه 24.


**کمال الدین و تمام النعمة، ج1 ، باب30، ح4، ص584.


***مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.


****«بدانیــد که خداونــد زمین را پس از مردنش، زنــده خواهد

     

       کرد»(سورهحدید، آیه17)


*****با توجه به روایات دیگر که آیه را به دوران امــــام مـهدی

    

     (عج) تفسیر کرده است، مقصود از «مردان» در این روایت 

    

       حضرت و یاوران او هستند( تفسیر البرهان، ذیل آیه فوق).

 

 

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)