X
تبلیغات
زولا

امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
دوشنبه 28 اردیبهشت 1394

مهدویت - حکومت جهانی(2):دستاوردهای حکومت حضرت مهدی (عج)


حکومت جهانی(2):دستاوردهای حکومت حضرت مهدی (عج)افراد وجمعیت پیش از آنکه به حکومت برسند وقدرت را در دست گیرند،آرمان هایی 


را برای حکومت خود بیان می کنند و چه بسا برای رسیدن به آن اهداف، برنامه های


خود را نیز اعلام می نمایند؛ امّـا معمولاً پس از رسیدن به قدرت وگذشت زمــان ، در


اهداف خود ناکام مانده و گاهی از آنچه گفتــه بودند، عــدول می کنند و یــا به کلّی آن


ایده ها و اهداف مطرح شده را فراموش می کنند.


دست نیافتن به آرزوها واهداف از پیش تعییت شده ، یا به آن علت است که« هدف ها


» واقعی واصولی نبوده یا آن که برنــامه هــای حکومت برای رسیدن به هدف هــا ، 


برنـامه جامع و کاملی نبوده است ودر بسیــاری موارد نیز سبب نــاکامی، عدم لیــاقت


 مجریان بوده است.


در حکومت امام مهدی(عج) اهداف، واقعی و اصیل هستند که ریشه در عمق و جدان


های بشر دارند و همگان در آرزوی رسیدن به آن ها بوده اند. برنامه ها نیز براساس


 تعالیم قرآن و سنّت معصومان تنظیم شده و در تمام بخش هـا ضمــانت اجرائی برای


 آن ها وجود دارد؛ بنابراین دستاوردهـای این انقلاب عظیم ، بسیــار چشمگیر وقــابل


 توجه است . دریک جمله باید گفت: دستاوردهای حکومت امام مهدی(عج)پاسخ گوی


 تمام نیاز های معنوی و مادی بشر است که خداوند متعال در وجود انســان به امــانت 


نهاده است.


دراینجا با توجه به روایات برخی از این دستاوردها را بیان می کنیم:


1.عدالت فراگیر


در روایات فراوان ، مهم ترین ره آورد قیــام و انقلاب حضرت مهدی(عج) پر شــدن 


جهان از عدالت و دادگری شمرده شده است که در بخش اهداف حـکومت دربــاره آن 


سخن گفتیم. اما در این بخش بر آن حقیقت یاد شده ، این واقعیت را می افزاییـم که در


حاکمیت قــائم آل محمد(ص)عدالت در همه سطوح جــامعــه به صـورت یک جریــان 


جـاری در تمــام مویرگ هــای اجتمــاع در می آید و هیچ نهــاد و مجموعه کوچک و


بزرگی نــمی مــاند، مگر اینکه عدالت در آن حــاکم خواهــد شــد و روابــط افراد بــا 


یک دیگر بر اساس آن پی ریزی خواهد گشت.


امام صادق (ع) در این باره فرمود:


به خدا قسم! عدالت [مهدی] را در خانه های مردم خواهد برد ، آنچنان


 که سرما و گرما به درون خانه ها نفوذ می کند«*1»اینکه خانه کوچک ترین نهـاد جــامعه است به کــانون عدالت تبدیل می شود و روابط 


افراد خانواده با یک دیگر عادلانه می شود، حکــایت از آن دارد که حکومت جهــانی 


عدل گستر مهدوی، نه با ابزار زور و قانون، بلکه بر اساس یک تربیت قرآنی که به


عــدالت و احســان فرمــان می دهد«*2»، افراد را پرورش می دهـــد. در فضــایی این 


چنین همگــان به حکــم وظیفه انسانی و الهی خود، حقوق دیگران را – گرچه از نظر


 رتبه ومقام، جایگاهی نداشته باشند – محترم می شمارند.


در جامعه موعود مهدوی ، عدالت، یک جریان فرهنگی اصیل و بــا پشتوانه قرآنی و 


حکومتی است که تخلّف از آن تنها توسط معدودی از افراد صورت می گیرد که خود


محور منفعت  طلب بوده و به دور از تعالیم قرآن و اهل بیت (ع) پرورش یــافته اند.


حکومت عــادل نیز با آن هــا بر خورد جــدّی می کــند و اجــازه رشد ونموّ به آن ها


نمی دهد؛ به ویژه از نفوذ  آن ها به سطوح حاکمیت جلوگیری می کند.


آری؛ عدالتی چنین فراگیر و همگانی ره آورد حکومت مهدی منتظر(عج) است و بدین


سان عالی ترین هدف انقلاب امــام مهدی (عج) که پر کردن عــالم از عدل و داد بوده


است به شکل کامل تحقق خواهد یافت. آن هم نه فقط عدالت اجتماعی؛ بلکه عــدالت در


همه ابعاد انسانی محقق می شود و ظلم و ستم وحق کشی در همه زوایای جــامعه حتی


در روابط اعضای خانواده با یک دیگر از بین خواهد رفت.


2.رشد فکری واخلاقی و ایمانیدر بخش قبــل آمد که فراگیر شدن عدالت در جــامعه به سبب تربیت صحیح افراد و


رواج فرهنگ قرآن وعترت در جامعه است. در روایات ما به رشد فکری و اخلاقی 


و ایمانی مردم در حاکمیت امام مهدی (عج) تصریح شده است.


امام باقر(ع) فرمود:


وقتی قائم ما قیام کند دست [ عنایت] خویش بر سر بند گان خدا نهد و


به برکت آن ، عقل و خرد آن ها به کمال رسد.«*3»همه خوبی ها و زیبایی ها به دنبــال کمــال عقل انســان ، به دست می آید؛ زیرا عقل،


پیامبر درونی انسان است که در صورت حاکم بودن آن بر کشور جسم و جــان، آدمی


به سوی صلاح ودرستی خواهد رفت و مسیر بندگی پروردگار ونیل به سعادت،هموار


 خواهد شد.


از امام صادق (ع) درباره عقل پرسیدند؛ فرمود:


عقل، آن [ حقیقتی ] است که به سبب آن ، خداوند عبادت می شود و 


به [راهنمایی] آن، بهشت به دست می آید.«*4»آری؛ امروز می بینیــم که در جــامعه بــدون امــام، شهوات بر عقل، غلبه دارد ونفس


سرکش، یگانه فرمانروای افراد و گروه ها و احــزاب است. پیامد این وضعیت، پایمال


شدن حقوق انسان ها وفراموش شدن ارزش های الـهی اسـت؛ ولی در جامعه موعود و


در سایه فرمــانروایی حجّت خدا که عقــل کلّ است، عقــول انســان هــا، مــیدان دار و 


سکّان دارتصمیــم  و اقــدام خواهد بود. بدیهی است که عقلِ به کمــال رسیــده ، جز به 


خوبی و زیبایی فرمان نمی دهد.


3. اتحاد وهمدلی


طبق روایات جمعیتی که تحت حاکمیت جهانی امام مهدی(عج) به سر می برند، با هم


متّحد و صمیمی خواهند بود و در زمــان بر پــایی دولت مهدوی، جــایی برای کینه و


دشمنی در دل های بندگان خدا نخواهد ماند.


امیر المومنین(ع)فرمود:


وَلَو قَد قامَ قائمُنا ... لَذَهَبتِ الشَّحناءُ مِن قُلُوبِ العِبادِ ...؛


وقتی قائم ما قیام کند ، کینه از دل های بندگان ما برود.


در آن زمان ، دیگر بهـانه ای برای کینه توزی نیست؛ زیرا روزگــار 


عــدل و دادگری اســت و حقی از کسی ضــایع نمی شود و روزگــار 


خردورزی وتعقّل است، نه عقل ستیزی وشهوت پرستی.«*5»


 بنابراین زمینه ای برای دشمنی و کینه جویی باقی نمی مــاند؛ از این 


رو دل های مردم که نا پیش از این ، پراکنده ودور از هم بود ، انس و


 الفت می یــابد و همگــان به برادری قرآنی باز می گردند «*6 »و با


 یک دیگر همدل و مهربان می شوند.


امام صادق(ع) در وصف روزگار سبز مهدوی فرمود:


[ در آن ایام ] خداوند وحــدت واُلفت بین قلــوب پریشان . پراکنــده


برقرار کند.«*7»


اگر دست خدا در کـار است ، دیگر عجیب نیست که این همدلی و صمیمیت به جــایی 


رسد که تصور آن در دنیای کنونی که بحران تضـادها و کشمکش های مــادّی به اوج 


خود رسیده است، دشوار باشد.


امام صادق(ع) فرمود:


وقتی قائم ما قیام کنــد، دوستــی واقعــی و صمیمیت حقیقــی بیــان


می شود.هر نیازمندی دست می برد و از جیب برادرایمانی اش به مقدار


 نیاز بر می دارد و برادرش او را منع نمی کند.«*8»


4.سلامت جسمی و روانییکی از مشکلات بشر امروز ، بروز بیماری هــای سخت وغیر قــابل علاج است که 


محصول عوامل گوناگون از جمله آلودگی محیط زیست به سبب کار گیری وســایل و


 سلاح های شیمیایی ، اتمی و میکروبی است. همچنین روابط نا مشروع انسان ها بــا


 یک دیگرو نیز از بین بردن جنگل ها و آب های دریا از دیگر عوامل ظهوربیماری


 هــایی مــانند جذام، طــاعون ، فلج، سکته و ده هــا بیماری دیگر است که بهداشت و


 درمان پیشرفته امروزی  نیز قادر به معالجه آن ها نیست. بر بیمــاری هـــای جسمی 


باید فهرست بلندی از امراض روحی و روانی را نیز افزود که زندگی را برای مردم


 جهان، تلخ وغیرقابل تحمل کرده است که این نیز به سبب روابط غلط حاکم بر جهان


 وانسان هاست.


در دولت کریمه مهدوی که روزگار عدالت گستری و حکومت فضیلت هـا و زیبــایی 


هاست و روابط بر اساس  برادری وبرابری  شکل می گیرد، بیماری هـای جسمی  و


روانی انســان از بین می رود و قوای بدنی و روحی انســان به طور شگفت انگیــزی


قوی ونیرومند می شود.


امام صادق(ع) فرمود:


هنگــامی که قــائم قیــام کند، خداوند بیمــاری ها را از مومنان دور 


می سازد و تندرستی را به آنان باز می گرداند .«*9»در دولت آن سرور که دانش به گــونه ای شگفــت پیشرفــت می کنــد، هیــچ بیمــاری


 ناعلاجی نمی مــاند و بهداشــت و طبّ، رشد چشم گیری خواهد داشت. نیز به برکت


 وجود حضرت، بسیاری از بیماران شفا خواهند یافت.


امام باقر(ع) فرمود:


هر کس قائم اهل بیت مرا درک کند، اگر به بیماری دچار باشد، شفا


 می یابد و چنانچه دچار ناتوانی باشد ، توانا ونیرومند می شود.«*10»


5. خیر و برکت فراوانازدستاووردهابزرگ حکومت قائم آل محمد(ص)خیرو برکت فراوان وبی سابقه است.


 در بهار دولت و همه جا سبز و خرم شده ، نشا و حیاط می یــابد. آسمان می بــارد و


 زمین می رویاندو برکات الهی سرشار و بی شمار می شوند.


امام صادق(ع) فرمود:


...خداوند به سبب او [ امام مهدی«عج»]برکات  آسمانها وزمین  را 


جاری می کند و[در ایام دولت او]آسمان می بارد وزمین، دانه می دهد.«*11»در سایه حکومت آن حضرت، کویری نمی ماند و همه زمین ها جامه حیات و شادابی 


به تن می کنــد. این تحــول چشمگیر و فراوانی بی نظیر به آن دلیل است که روزگــار


مهدی، زمان جوانه زدن نهال پاکی و تقواو شکوفایی گل های ایمان اسـت و مــردم در


همه اصنــاف و اقشــارتــحت تربیــت الهی قرار گرفتـه، روابــط خــود را بــر اســاس


 ارزش های خدایی انجام می دهند.خداوند نیز وعده فرموده است که چنین محیط پـاکی


را از برکات و خیرات، سیراب کند.


قرآن کریم در این زمینه می فرماید:


(وَلَو آَنَّ اَهلَ القُری امَنُوا وَاتَّقَــوا لَفَتَحــنا عَلَیهِــم بَرَکات مِنَ السَّماءِ وَالارضِ)


اگر مردم شهرها ایمـان آورده ، تقوا پیشه می کردند [درهای] برکـات 


آسمان وزمین را به رویشان باز می کردیم.«*12»


6. ریشه کن شدن فقر


وقتی همه منابع زمینی برای امام مهدی(عج) آشکار شود و برکــات آسمــان وزمین بر 


مردم زمان او بی دریغ جریان یابد و به عدالت تقسیم گردد، جایی برای فقر وتهیدستی


نمی ماند و بشریت در دولت امام مهدی(عج) برای همیشه از چنگال فقر ونداری رها


می شود.«*13»


در روزگار او روابط اقتصــادی بر اســاس برادری وبرابری شکل می گیردو اصــل


سودجویی و منفعت طلبی شخصی، جـای خود  را به حسّ دلســوزی و غمخــواری و 


مواسات با برادران دینی می دهد. در این  حال، همه به یک دیگربه عـنوان اعضـای


یک خانواده می نگرند و بوی یگانگی  و یکرنگی در همه جا به مشام می رسد.


امام باقر (ع) فرمود:


...[امام مهدی«عج»]هر سال دو بار به مردم می بخشد و در هر ماه


دو بار به آن ها روزی [ ونیاز زندگی] عطا می کند و [در این کار]


 به مساوات بین مردم عمل می نماید ، ا اینکه [ چنان مردم بی نیاز 


می شود که] هیچ کس نیازمند به زکات پیدا نمی شود...!«*14»
از روایات استفاده می شود که عدم نیازمندی مردم به سبب روحیه قناعت وبی نیازی


روحی است. به بیان دیگر پیش از آنکه مردم از بیرون ، صاحب مال فراوان شوند و


بی نیاز گردند، روح بی نیازی ، از درون در آن ها پیدا می شود و به آنچه خداوند از


فضــل خویش به آن ها عطــا  کرده، راضی و خشنود می شونــد و چشمـی به امــوال 


دیگران نمی دوزند.


پیامبر اسلام (ص) در توصیف روزگار دولت مهدوی (عج) فرموده


 است:


... خداوند [روح ] بی نیازی را در دل های بندگان قرار می دهد.«*15»این، در حالی است که پیش از ظهور روحیه آزمندی و زیاده طلبی عــامل موثری در


رقابت های غلط و انباشتن اموال برروی هم وانفاق نکردن آن ها بوده است.


خلاصه اینکه در زمان امــام مهدی(عج) بی نیــازی از بیرون ودرون خواهد بود. از


سویی ثروت سرشــار به عدالت تقسیــم می شود و از سوی  دیــگر قنــاعت ، ویژگی 


اخلاقی  مردمان می شود.


پیامبر اکرم (ص) پس از اینکه درباره بخشش امــام مهـدی(عج) به 


مردم احادیثی فرموده است، می افزاید:


خداوند، دل های امت محمّد را از بی نیازی پُر می کند و عدالـت


 مهدوی همه آن ها را در بر می گیرد؛ به گونه ای که او[ حضرت 


مهدی«عج»] امر می کند تا ندا دهنده ای اعلام کند، چـه کسی


 نیازمند مال است؟ پس کسی از میان مردم بر نخیزد ، مگر یـک 


نفر.


پس امام [ به او] می فرماید:«نزد خزانه دار برو و به او بگــــو: 


مهدی(عج)به توفرمان می دهــد که به من مالــی بدهــی». پـس 


خزانه دار به او می گوید:«جامه ات را بیاور»، تا اینکه وســــط 


جامه اش را پُر می کند و چون آن را بر دوش می کشد، پشیمـــان 


می شـود و می گویـــد:« چرا در میــان امت محمد من از همـــه 


حریص تر باشم؟»... پس مال را بر می گرداند؛ ولی از او قبـــول 


نمی شود و به او گفتـه می شود:«ما آنچــه عطا کردیــم باز پس


 نمی گیریم».«*16»


7. حاکمیت اسلام و نابودی کفر


قرآن کریم در سه مورد وعده داده است که خداوند متعــال، دین


مقدس اسلام را جهان گیر خواهد کرد:(هُوَ الَّذی اَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدی وَ دِینِ الحَقِّ لِیظهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ...)«*17»او خدایی است که پیامبرش را با هدایت ودین حق فرستاد ، تا آن دین


 را بر همه ادیان پیروز کند... .


شکی نیست که وعده خد اوند انجام شدنی وتخلــف نــا پذیر است؛ 


چنانکه قرآن فرموده است :(...اِنَّ اللهَ لا یخلِفُ المیعادَ). «*18»ولی روشن است که با وجود همه مجاهدت هــا و تلاش های بی دریغ پیــامبر(ص) و


اولیای خدا(ع) تــاکنون چنین رویــــداد مبــارکی به وقوع نپیوستــه است.«*19»وهمــه


مسلمانــان امید دارند که این روزگــار فرا رســد . البتّــه این آرزویی حقیقـی است که 


ریشه در بیا نات پیشوایان معصوم دارد.


بنابر این در ســایه حــاکمیت آن حجّت  پروردگار بــانگ «اشهد ان لا اله الاّ الله» که 


پرچم توحید است ونوای«اشهد ان محمّداً رسول الله » که علم اسلام است، همه جا را


 فرا خواهد گرفت و اثری از شرک وکفر باقی نخواهد ماند.


امام باقر(ع) در توضیح آیه:«*20»


(وَ قاتِلُوهُم  حَتّی لاتَکُونَ فِتنَةٌ وَیکُونَ الدّینُ کُلُّه لِله ...)


فرمود:

تاویل«*21»این آیه هنوز نیامده است.هر گاه قــائم ما قیـــام کنــد آن 


کس که زمان او را در یابد، تاویل این آیه را خواهــد دیــد . هر آینه 


[ در آن زمان ] دین محمّد (ص) به هر کــجا که شــب می رســد، 


خواهد رسید [و عالم گیر خواهد شد] به گونه ای که بر سطح زمین


، اثری از شرک نخواهد ماند، همان گونه که خداوند فرموده[و وعـده


داده] است.«*22»


البتَه این جهان شمولی اسلام، به سبب حقّانت و واقعیت « اسلام» است که در روزگار


مهدی(عج) هرچه بیشتر و بهتر آشکار خواهد شد وهمگان را به خود جلب خواهد کرد،


 مگر آنانکه از روی عِناد و سرکشی، سر به طغیان بردارند که با شمشیر عدل مهدوی 


که دست انتقام پروردگار است، رو به رو خواهند شد.


آخرین نکته در این بخش، آن است که این وحــدت عقیدتی که در پرتو حکومــت امــام 


مهدی(عج) به دست می آید، زمینه بسیار مناسبی  برای تشکیــل جـامعه واحــد جهــانی 


است. جهان به دنبال همین اتحاد و یگانگی در اعتقاد، به یک قانون و نظام توحیـدی تن 


می دهد و آن را می پذیرد. ســپس در ســایه آن ، روابط فردی و اجتمــاعی خـود را بر 


اساس معیــارهای یی که از یک عقیده ومرام گرفته شده است ، تنظیم می کـند. طبق این


بیــان ، وحــدتِ عقیــدتی وجمــع شــدن همه مردم  در زیر یک پرچم و دینِ واحد، یک


 ضرورت و نیاز جدی است که در حکومت امام مهدی(عج) حاصل خواهد شد.


8.امنیّت  عمومی


در حامیت ام مهدیعج) که دوران فرا گیری همه خوبی ها در همه عرصه های زندگی


 است، امنیّت که از بزرگ ترین نعمت هـای الهی و از عــالی ترین آرزوهای انســان


 است ، به دست می آید.


وقتی ردم از عقیده مرامی واحد پیروی کنند و ر روابــط اجتمــای خود به اصول بــلند


اخلاقی پای بند باشند و عدالت در تمام مویرگ های حیـات فردی وجمعی بـشرجــاری


شود، بهانه ای بــرای نــا امنــی و ترس ر هیچ بخشــی از زندگی باقــی نمـی مــاند در


جــامعه ای که هر کسی به حقوق الهی وانســانی خود می رسد وبــا تجــاوز  حق کُشی


– گرچــه  طبقــه حــاکمان و در کمترین مقدار آن بــاشد – برخـورد قــانونی می شود،


امنیّت عمومی  اجتماعی شکل می گیرد.


امیر المومنین(ع) فرمود:


به دست ما [ ودر حکومت ما] روزگار سختی ها سپــری می شود... 


چون قائم ما قیام کند، کینه ها از دل ها بیرون رود ، حیوانات نیز با


 هم سازگاری کنند.[در آن روزگار، چنان محیط امنی ایجاد شود]


 که زن، با همه زیب وزیور خود ، از عراق تا شام برود ... و چیزی او 


را نترساند. «*23»البته برای ما که در روزگار بی عدالتی ها وآزمندی ها وکینه توزی ها بسرمی بریم،


 تصور چنان دوران سبزی ، بسیار دشوار است؛ ولی چنانکه گفته شد، اکر به عوامل 


آن همــه بدی وزشتی بنگریــم و بیندیشیم که این عوامل در حــاکمیت  حکومــت حق، 


ریشه کن خواهد شد، خواهیم دانست که وعده الهی در تحقق جامعه امن و آرام، حتمی


است.


خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است:


خدا به کسانی از شما که ایمـان آورده اند ... وعده داده اســت که به 


یقین در روی زمین ، ایشان را خلیفه[وحاکم] کند ... وپس از اینکه 


در ترس و نگرانی قرار داشتند، امنیّت وآرامش را به ایشان عطا فرماید


....«*24» 


امام صادق (ع) در معنای این آیه فرمود:


این آیه، درباره قائم ویارانش نازل شده است.«*25»


9 .گسترش دانش


در دوران حکومت حضرت مهدی(عج) اسرار علمی فراوان درعلوم اسلامی وانسانی


آشکار می شود و دانش بشری به گونه ای غیر قابل تصوّر توسعه می یابد .


امام صادق(ع) فرمود:


علم ودانش، بیست وهفت حرف است و همه آنچه پیامبران آورده اند ،


تنها دو حرف آن است و مردم تاکنون جز با آن دو حرف آشنایی ندارند.


هنگامی که قائم ما قیام کند، بیسو پنج حرف دیگر را بیـــرون آورده و


در میان مردم گسترش دهد وآن دو حرف را نیز به آن ها ضمیمه ساخته


ومجموع بیست و هفت حرف را منتشر می کند.«*26»


بدیهی است که در این شرایــط ، رشد وتوسعــه علمی در همه زمینه هــا برای انسان 


روی می دهد . در روایات متعدد ، اشاراتی آمده است که نشان می دهد فاصله دانـش


صنعتی در ان زمان، با صنعت کنونی ، بسیار زیاد خواهــد بود؛ «*27» همـــان گونه


که صنعت کنونی با قرن های پیشین تفاوت پشمگیری دارد.


در اینجا به بعضی از روایات اشاره می کنیم:


امام صادق(ع) درباره چگونگی ارتباطات در حکومت امام مهدی


(عج) فرمود:


در روزگار قائم(ع) مومن در مشرق زمین ، برادرش را در مغرب زمین


 است می بیند ... «*28»


نیزفرمود:


هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند، قدرت شنوایی وبینایی شیعیان


مارا افزایش می دهد؛ به گونه ای که آن حضــرت از فاصــله یک برید 


[چهار فرسنگ] با شیعیان خود سخن می گوید و آنان ســــخن او را 


می شنوند واو را می بینند؛ در حالی که او در جایگاه خود قرار دارد.


«*29»درباره میزان آگاهی حضرت مهدی (عج) از احوال مردم به عنوان رئیس حکومت و


مرکز تصمیم گیری و فرماندهی ، در روایت آمده است:


اگر کسی در خانه خودش ســخنی بگویــد ، بیــم آن د ارد که مباد ا


دیوارهایخانه اش گزارشدهند.«*30»با توجه به وسایل پیشرفته ارتباطی، درک این روایت آسان تر است، ولی معلوم نیست 


که آیا همین وسائل به صورت  پیشرفته تر به کار گرفته می شود یا سیستم دیگری که


 پیچیدگی بیشتری دارد ، جایگزین وسائل امروزی خواهد شد.


 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 

منابع و توضیحات:


*1 همان، ح131، ص362.


*2 قرآن می فرماید:(ان الله یامر بالعدل والاحسان؛ به راستی که خداوــند به عدالت و


    نیکوکاری فرمان می دهد)«سوره نحل،آیه 90»


*3 بحارالانوار، ج52، ح71، ص336.


*4 کافی، ج1، کتاب العقل و الجهل، ح3، ص11.


*5 در دو بخش قبلی به تفصیل درباره عدالت دوران امام مهدی(عج) و کمـــال عقلی

   

    مردم در آن روزگار، سخن گفته شد.


*6 اشاره به آیۀ«انما المومنون اخوة...، همانا مومنان با یک دیگر برادرند...»(سوره


    حجرات؛ آیه10).


*7 کمال الدین و تمام النعمة، ج2، باب55، ح7، ص548.


*8 بحارالانوار، ج 52، ح164، ص372.


*9 همان، ح138، ص364.


*10 همان، ح68، ص335.


*11الغیبة طوسی، ح149، ص188.


*12سوره اعراف، آیه96.


*13ر.ک: منتخب الاثر، فصل 7، باب4،3،ص589-593.


*14 بحارالانوار، ج52، ح212، ص390.


*15 همان، ج51، ح37، ص84.


*16 همان، ح38، ص92.


*17 سوره توبه، آیه33؛ سوره فتح،آیه28؛ سوره صف،آیه9.


*18 سوره آل عمران، آیه 9.


*19این سخن ،نه یک دعا ، بلکه یک واقعیت تاریخی است که مفسران بزرگ از

   

      شیعه و سنی از آن سخن گفته اند؛ مثل فخر رازی در التفسیر الــکبیر، ج16،

  

     ص40؛ قرطبی در تفسیر قرطبی، ج8، ص121؛ طبرسی در مــــجمع البیان،

   

      ج5، ص35.


*20«وبا آنان[ مشرکان] بجنگید ، تا اینکه [ در زمین ] فتنه وفسادی نماند و آیین 


     همه، دین خدا شود».(سوره انفال، آیه 39).


*21برای تاویل ، معانی  مختلفی گفته اند که یکی از آن ها معانی موجود در آیات است.


*22بحارالانوار، ج51، ح41، ص55.


*23 خصال، باب اربعمائه، ح10، ص685.


*24 سوره نور، آیه55. توضیح و تفسیر آیه درپست«امام مهدی(عج) در قران» به


    اشتراک گذاشته شده.


*25الغیبة نعمانی، ح35،ص240.


*26 بحار الانوار، ج52، ح73، ص336.


*27 البته ممکن است که روایات مذکور، به اعجاز هم اشاره داشته باشد.


*28 بحارالانوار، ج52، ح213،ص391.


*29 همان، ح72، ص336.


*30 همان، ح212، ص390.

 

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)