امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
جمعه 30 مرداد 1394

اندیشه موعود در آیین یهود

اندیشه موعود در آیین یهودیهودیان – که خود را پیروان حضرت موسی(ع) می دانند – منتظر موعودند . در آثار دینی یهود و سِفرهای تورات و دیگر کتاب های انبیای آنان ، همواره به موعود اشاره شده است.

از آنجایی که یهودیان ، به حضر مسیح(ع) ایمان نیاوردند ، بالطبع موعود آنان هنوز ظهور نکرده است. اگر در آثار مقدس یهودی تامل شود ، چهره سه موعود ، در آنها ترسیم می گردد:


ا. حضرت مسیح(ع)،


2.حضرت محمد ص)،


3. حضرت مهدی(عج).


با این حساب، انتظار، دریهودیّت کیفیتی ویژه می یابد و چون این قوم، نه به حضرت مسیح (ع) ونه حضرت محمد (ص) نگرویدند، باید در برابر مساله موعود و انتظار، بسیار حساس و نگران باشند و از این همه اشاره ها و بشارت های موجود در کتاب هایشان، به سادگی و غفلت نگذرند .آنان باید از دیگران منتظر تر باشند و بیشتر به انتظار وآمادگی برای ظهور فکر کنند.

البته تکاپوی آشکار یهودیان ، در دوران حاضر و فعالیت های انها در باز سازی هیکل سلیمان و آماده ساختن بیت المقدس برای آمدن منجی ، می تواند دلیلی بر این ادعا باشد؛هر چند این دیدگاه دارای انحرافی آشکار است!!

اینک نام چند کتاب از کتاب های یهودیت وعهد عتیق – که در آنها سخنانی درباره موعود آمده است – همراه با بخش های مورد نظر ذکر می شود:1


1.کتاب دانیال پیامبر


«در آن وقت سرور بزرگ میکائیلی- که از جانب پسران قومت قائم است- خواهد ایستاد و زمان تنگنایی که از بودن طوایف تا به این زمان نبوده است، واقع خواهد شد و در آن زمان قوم تو- هر کسی که در کتاب مکتوب شده است – نجات خواهد یافت و از خوابندگان در خاک ، زمین بسیاری بیدار خواهند شد. بعضی جهت حیات ابدی و بعضی از برای شرمساری وحقارت ابدی...»2


2.کتاب حگی


«خداوند لشکرها چنین می فرماید: هنوز وقت قلیلی است که من آسمان ها و زمین و بحر و خشکی را به هیجان می آورم؛بلکه تمامی طوایف را به هیجان می آورم و مرغوب تمامی طوایف خواهدآمد و خداوند لشکرها می فرماید: این خانه را مملو از جلال خواهم کرد...»3


3.کتاب صفنیاه پیامبر


«خداوند در اندرون آن عادل است، بی انصافی نمی کند. هر صبح بی نقصان حکم خود را به روشنایی برمی آورد؛ اما عاصی انفعال را نمی داند. طوایف را منقطع نمودم، برج های ایشان ویرانند. کوچه های ایشان را خراب کردم، به حدی که عبور کننده نیست و شهرهای ایشان بدون آدمی و ساکنی ویرانند و گفتم که شاید از من ترسیده ، تادیب را قبول کنی تا آنکه مسکن ایشان منقطع نشود. اما هر قدر که ایشان را عقوبت کردم، ایشان سحر خیزی نموده، تمامی اعمال خویشتن را فاسد گردانیدند...»4


4.کتای اِشَعیای پیامبر


«ونهالی از تنه یشی برآمده، شاخه از ریشه هایش قد خواهد کشید و روح خدا- که روح حکمت وفطانت و روح مشورت و جبروت و روح علم و خشیت از خداوند است- برآن خواهد آرمید و او را در خشیت خداوند تیز هوش گردانیده ، موافق منظور نظرش حکم و مطابق مسموع گوش هایش تنبیه خواهد فرمود؛ بلکه ذلیلان را به عدالت حکم و برای مسکینان زمین به راستی تنبیه خواهد نمود و زمین را به عصای دهنش زده به روح لب هایش شریر را خواهد کشت...»5


5.کتاب زبور داود(ع)


در این کتاب نیز مطالبی ذکر شده است ؛ چنان که قرآن کریم ، به نقل از زبور از غلبه صالحان سخن گفته است:


(وَ لَقَد کَتَبنا فِی الزّبُورِمِن بَعدِ الذّکرِانّ الارضَ یرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُون)؛6


«و در حقیقت، در زبور پس از ذکر [تورات] نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد».


با مراجعه به زبور، می توان به رغم تحریف های صورت گرفته ، این بشارت را چنین یافت:

«زیرا که شریران منقطع می شوند ؛ اما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد؛ اما متواضعان وارث زمین شده از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد...»7

پس از حضرت موسی (ع)، حضرت عیسی(ع)آمد ودین موسی (ع)را نسخ کرد. اکنون دین یهود، دین منسوخ و شریعت باطله است . پس از حضرت عیسی(ع) حضرت محمد(ص) ،مبعوث شده و دین مسیح را نسخ کرد . اکنون دین مسیح ، دین منسوخ و شریعت باطل است.از زمان طلوع اسلام تاکنون و تا قیامت ، تنها دین به حق در روی زمین-که مبتنی بر وحی و پیامبری است-دین مقدس اسلام است وکتاب خدا ، در میان خلق همواره،قرآن است. بر این اساس «موعود»همان مهدی(عج)است و بشارت ها واشارت هایی که از پیامبران و دیگر بزرگان رسیده است، در حق او صادق است و به ظهور او اشاره دارد.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

منابع وتوضیحات:


1.نقل های کتاب مقدس ، مستقیم از کتاب مزبور و بدون هیچ کم وکاستی نقل شده است.

2.کتاب مقدس، ترجمه فاضل خان همدانی، کتاب دانیال ، ص1567فصل دوازدهم ، بندهای 1-3.

3.همان، کتاب حگی،ص1632فصل دوم، بندهای6-8.

4.همان، کتاب صفنیای نبی، ص1629، فصل سوم، بندهای5-8.

5.همان،کتاب اشعیاء نبی،ص1220، فصل یازده، بند های 1-10.

6.سوره انبیاء(21)، آیه106.

7.کتاب مقدس، مزامیر داود، مزمورسی وهفتم، بندهای9-37.

8.این تعبیر- چنان که پیداست- به این معنا نیست که شریعت موسای کلیم(ع) ،یا شریعتعیسای مسیح(ع)، در زمان خود نیز باطل بوده است.  این دو دین،هر یک در عهد خود و در دور زمانی خاص خود و نیز به دور از تحریف ها و تصرف ها ، دین آسمانی و برحق بوده است.

دوشنبه 26 مرداد 1394

اندیشه موعود در ادیان ابراهیمی

اندیشه موعود در ادیان ابراهیمی:همانطور که می دانیم تمامی ادیان الهی به حضرت ابراهیم (ع) منتسب می باشند. هم مسیحیت، هم اسلام وهم یهود.

بنی اسرائیل از طریق حضرت اسحاق (ع) به حضرت ابراهیم (ع) منتصب می شوند، اسلام و اهلبیت . پیامبر اسلام نیز از طریق حضرت اسمائیل (ع) منتصب می شوند وهمچنین مسیحیت هم از طریق حضرت اسحاق (ع) به حضرت ابراهیم (ع) منتصب می شوند.


نکته مهم:


یهود، اسلام و مسیحیت به هر سه آنها ادیان الهی گفته می شود چون نسل آنها به حضرت ابراهیم پیامبر منتصب شده اند.

به هم این خاطر هم در یهود، هم در مسیح و هم در اسلام از موعود سوال وجواب است و ما در اینجا وما در اینجا یک شبه وجواب شبه را می دهیم. اسلام هم می گوید موعود می آید، یهود هم می گوید موعود می آید و مسیح هم می گوید موعود می آید پس در اصل موعود هیچ اختلافی وجود ندارد ولی صفاتی که از موعود شمرده می شود گوناگون است و اختلاف دارند؛ یهود یک صفاتی می گوید، مسیح یک صفاتی واسلام صفاتی دیگر پس دلیل بر این  نمی شود که موعود نیست ، اگر موعودی نبود باید در هر سه دین الهی آن را تکذیب و با هم می بودواین اختلاف را شبه ای می دانند، حال جواب اتفاقاً بر عکس در این که یهودهم می گوید موعود می آید و مسیح هم می گوید موعود می آیدواسلام هم می گویدموعودمی آید چون منبع آنها در اصل     یکی است  و در صفات آن اختلاف دارند اینکه در بودن موعود اختلاف ندارند و از طرف یک نفر به همه گفته وابلاغ شده است چون یهود که ازموعود سخن می گوید از حضرت اسحاق(ع) و آن حضرت هم ازپدرش حضرت ابراهیم(ع)، مسیح که از موعود سخن می گوید هم همینطور و اسلام هم از طریق حضرت اسماعیل(ع)به حضرت ابراهیم(ع)؛  پس همه ازیک نبی مکرم خالق سخن می گویند، پس اتفاقاً دنبالۀ جواب مطرح نمودن موعود با گرچه اختلافات نشان دهندۀ این است که موعود ودین در روی زمین یکی است .

دومین جواب برای این اختلافات طبیعی است به مرور زمان قریب قرن ها ست که از آمدن حضرت موسی (ع)وعیسی (ع) می گذرد وممکن است در بیان این صفات (لغت در دهن به دهن چرخیدن) اطلاعات در طی حکومت هایی که روی کار می آیند از بین رفته و هر کس هر چه شنیده آن را می گوید.

لذا در این حال حاضر یهودیت هم حرف برای مهدویت دارد ، مسیحیت هم حرف دارد و اسلام هم دارد پس هر کس اطلاعات بیشتری در مورد مهدویت داشته باشد می تواند گروههای دیگر را محکوم کند.    

سه‌شنبه 20 مرداد 1394

فوتوریسم

فوتوریسم

 

عقیده به ظهور «نجات دهنده » و امید به یک «آینده ای روشن» - که در آن ، نگرانی ها وهراس ها مرتفع گردد و تاریکی ها از پهنه گیتی برچیده و ریشه ظلم و جهل و تباهی برکنده شود – یک اعتقاد عمومی است که همواره بین بیشتر ملت ها وجود داشته است.

یکی از نویسندگان در این باوربا عنوان« فوتوریسم» یاد کرده، می نویسد:

«فوتوریسم؛ یعنی ، اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح جهانی وبزرگ ، از جمله مسائلی است که در اصول عقاید ما ، جای مهمی را اشغال کرده است. فوتوریسم عقیده ای است که در کیش های آسمانی زوراستریانیسم(مذهب زردشت) و جودائیسم (مذهب یهود) و سه مذهب عدۀ مسیحیت (کاتولیک، پروتستان و ارتودکس) و به طور کلّی در میان مدعیان نبوّت، به مثابه یک اصل مسلم قبول شده و همگی به اتفاق ، بشارت ظهور همچو مصلحی را داده اند...».1

«فوتوریسم» یکی از مسائلی است که در بحث های تئولوژیک تمام مذهب آسمانی ، از آن بحث شده است.

دار مستتر در یکی از کنفرانس هایی که به مناسبت ظهور«مهدی متمهدی» در سودان در فوریه سال 1885میلادی برگزار گردید می گوید:

«می دانید که محمد (ص) چگونه شریعت خود را بنیان نهاد ؟ وقتی که او ظهور کرد در عربستان علاوه بر شرک ملی باستانی، سه دیانت بیگانه موجود بود: آیین یهود ، دیانت عیسوی، کیش زردشت...نکته مشترکی که در این سه دیانت یافت می شد، عبارت از اعتقاد به یک وجود فوق الطبیعه بود که بایستی در آخرالزمان ظهور کند ونظم وعدالت رفته را به جهان باز آرد و مقدمه خلود وسعادت دائم انسان را فراهم سازد».2

بر اساس تحقیقات پژوهشگران مسائل اسلامی ، این عقیده پیوسته در میان بیشترملت ها و پیروان ادیان بزرگ وجود داشته و حتی اقوام مختلف جهان – چون اسلاوها، ژرمن ها، اسن ها وسلت ها – نیز معتقدند که سرانجام باید پیشوایی در آخرالزمان ظهور کند و بی عدالتی ها را از بین ببرد و حکومت واحد جهانی تشکیل داده ، در بین مردم بر اساس عدالت وانصاف داوری کند.

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

       

1.    سیّد هادی خسرو شاهی ، مصلح جهانی و مهدی موعود(عج) از دیدگاه اهل سنت ،ص55.

2.     همان،به نقل از: دارمستتر،مهدی(عج)در سیزده قرن، ترجمه محسن جهان سوز. 

دوشنبه 5 مرداد 1394

سلام دوباره...

سلام 15 روز شاید هم زود تر ان شاالله شروع می کنم دوباره به کامل کردن اطلاعات  الان خودم تحت  آموزش هستم وامیدوارم بتوانم از این زمستان بهاری نیکو داشته باشم تا میوه هایی رسیده و بدون لک تقدیم مولایم و برادران وخواهران عرصه مهدویت دهم  فعل حال با شعرهایی که در برگه هایی که برای اهل بیت باز کردم می توانید دیدن کنید وبرای سلامتی مولایمان صلوات شمار را به کار بیندازید به امید روزهای روشن برای برادان وخواهرانم به امید دیدار تا دیدار بعد...

خادم آن کس که خادم مولامه. 

جمعه 26 تیر 1394

عید سعید فطر برتمام مخلوقات ان شاالله به مصلحت خالقش مبارک باشد...

( تعداد کل: 356 )
صفحه قبلی    1       2       3       4       5       ...       72    صفحه بعدی