امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1394

امام هادی النقی(ع)-مدح و شهادت 3


امام هادی النقی(ع)-مدح و شهادت 3جان، مرغ خوش الحان علیّ بن محمّددل طایر ایوان علیّ بن محمّــــــــــــدهستـــــــی یم احسان علیّ بن محمّدجان همه قربان علیّ بن محمّـــــــــــدلب گشته ثنا خوان علیّ بن محمّـــــددست من و دامان علـــــــیّ بن محمّدچارم علی، از سه علی باد سلامــشروح سخن چار محمّـــــــــــد به پیامشجدّ موسی جعفر بود و فاطمه مامـشخیزد همه دم عطر نبوّت زکلامـــــــشدانش گُل بستان علیّ بن محمّــــــــــدبحری که عطایـــش گهـــــر ناب ولایـــتمهری که فروغـــش همه انوار هدایـــــتابـــری کــــــه در اوج زنــــد عنـــــایـــــتنوری که چو انوار حقش نیست نهایــــتهادی به کتاب و به حدیث و به روایـــــتحقّ محور و میزان علـــــیّ بن محمّــــــدتا مهر بر افــــــــروزد و تا ابـــــر ببــــــاردتا مه دل شــب، گردد و اختر بشمــــــاردتا نخل شود سبــز و گل ســـــــرخ بر آردتا دست قضـــا امـــــر قــــدر را بنگـــــارددر منطق قرآن و نبی فــــــــــــرق نــــداردحکم حقّ و فرمان علـــیّ بن محمّـــــــــدنطقش همه توحید و بیانش همه تنــــزیلایمان به تولاّی وجودش شده تکمــــــیلنامش همه بردند به تعظیم و به تجلیـــــلمحصول کمال از کلماتش شده تحصیـــــلآیات خداونــد تعالــــی شــــــده تأویــــــلاز نطق دُر افشـــان علــــــیّ بن محمّـــــدتا خــاک دهد سبزه و تا گُــــل دمد از گِــــلاوراست ولایــت بـه حـــریـــــم حَـــــرم دلبا آنکه بود درک غمــش بر همــــه مشکـــلنوراست به هر وادی و هر منزل و محفـــــلکو شوکت مأمونی چون شــــد متوکّــــــــلخلـــــق انــــد ثنا خوان علــــــیّ بن محمّــــداو ماه فروزنـــــــــــده و ســــــادات ستــــــارهاز سامره دارد به همه خلـــــــــق نظـــــــــارهوصفش نتـوان کرد به اعـــــــــداد شمــــــــارهما راســـت سر طاعـــت و او راســـت اشـــارهاز اوســـــت اگر «جامعــــه» خوانیـــــم همارهای جامعــــه قــــــربان علـــــیّ بن محمّـــــــدافسوس کـــــه دادنــــــد زبیــــداد عذابـــــــشچـــون شمــــع، فلــــک کرد به هـر حادثه آبشبـــــــردنــــد زبیــــداد ســـوی بـــزم شرابـــــشاز دیــــــده روان شــــــد به گل چهـــــره گلابشفـــــریاد که کُشتنـــــد در ایّـــــام شبابــــــــشپر زد به جنــــــان جــــــــان علـــــیّ بن محمّـــداو را کـــــه وجــــــود آمــــــده تسلیـــــــم ارادهدشمـــــــن به دل خستـــــــه بسـی زخم نهادهبردنــــــد به دنبــــــال عــــــدو پای پیــــــــــــادهپیـــــــش متوکّـــــــل به روی پـــــای ستــــــادهایــــن ذکر حقـــش بر لــــب و آن مسـت زبادهوای از دل ســــــوزان علـــــیّ بن محمّـــــــــدداد متوکّــــــــل که چـــــه ها کرد چه هـا کردپیوستـــــــه جفا کـــرد، جفا کـــرد، جفا کـــردســـر از تـــــن ســـادات جدا کــرد، جدا کـــردنـــه شـــرم ز احمــــد نه، ز دادار  حیـــا کــــردبــر حضــــــرت صــــدّیقــــــه جســــارت کــــرددر پیـــش دو چشمـــان علـــیّ بـــن محمّـــــــدافتــــاد خـــزان در چمــــن حضــــرت هــــــادیخون شد جگر و ســـوخت تن حضرت هــــــادیشــــد بی کــــس و تنهــــا حسنِ حضـرت هادیدر سامــــره شــــد دفــــن حضـــرت هــــــادیخامــــوش به لب شــــد سخــن حضرت هادی«میثـــــم» شـــده گریـــان علـــیّ بــــن محمّد

برچسب‌ها: یا امام هادی(ع)
سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1394

امام هادی النقی(ع)-شهادت


امام هادی النقی(ع)-شهادت


دوباره از غم و رنج و عــــــــــــذاب یا اللّه


شده ‏است دیده ی زهرا پـــــــرآب یا اللَّه


سخن ز بى کسى یک امام مظلوم است


که هست غربتِ او بى حســــــاب یا اللّه


سخن ز هادى دین قبلۀ ‏کریمان ‏اســـــت


عزیــز فاطمـــه و بـــوتـــــراب یـــا اللّـــه


تمام عمر به ‏زندان،‏چو جدِّ خود موسى


کشیده محنت و درد و عتــــــاب یا اللَّه


براى حفظ وجود امید مظلومـــــــــــان


نموده غربــت و غم انتخـــــــاب یا اللَّه


شبیـــــــه حضرت حیــــدر ندارد او یاور


سلام او شده ست بى جواب یا اللّـــه


ز تربت و حرم مـــادرش چو دور افتــــاد


شـــده است بیتِ امیدش خــــراب یا اللَّه


غمى که عسگرى از یاد آن فغـــــان دارد


« امام هادى و بزم شـــــــراب یا اللَّه »


به پشت مرکبِ دشمن چنان عرق مى‏ریخت


که کرد خشم تو را در شتــــــــاب یا اللّـــــه


به غیر عسگــــــرى از ماتمش نمی ‏گریــــد


که هست صاحب غم آن جنــــــــــاب یا الله


برچسب‌ها: یا امام هادی(ع)
سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1394

امام هادی النقی(ع)-مدح و شهادت2


کیستم من مظهر کلِّ صفات کبریایمهادی اهل زمینم رهبر خلق سمایمآفتاب مُلک جان در شهر سُرِّ مَنَ رَآیَمجدّ مهدی، زاده ی پاک علّیِ مرتضایمهادی آل محمّد شمع جمع اولیایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایممن علیِّ چارم از نسل امیرالمؤمنینمهلی اتی یم، کوثرم، طاها و قدر و یا و سینمگر چه بی یار و معینم خلق را یار و معین امآسمانی اختر برج ولایت در زمین امشهریار ملک دینم، انس و جان را مقتدایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایمدوّمین ابن الرّضا از آل پیغمبر منم منشیعه ی اثنی عشر را هادی و رهبر منم مننام نیکویم علی باب حسن پرور منم منمنجی خلق جهان و شافع محشر منم منذات ربّ العالمین را رحمت بی انتهایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایمکیستم من گوهر ده بحرم و بحر دو گوهررهبر دین حجّت حقّ هادی آل پیمبرمصلح کلّ مهدی موعود را جدّ مطهّراز نهم مولا نهم ریحانه ی زهرا اطهرباب حاجت قبله ی اهل ولا روح دعایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایممیوه ی قلب رسول الله شمع جمع آلمکبریا وجه و محمّد طینت و احمد خصالمشوکت عبّاسیان گردید پامال جلالمهر کلام جامعه دُرّی است از بحر کمالمیادگار مجتبی و نجل شاه کربلایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایمنام من در عین غریب شمع محفل هاست آریکار من از اهل عالم حلِّ مشکل هاست آریمهر من در سینه چون مه به منزل هاست آریقبر ویران گشته ی من کعبه ی دلهاست آرییک جهان دل بوده هر شب زائر صحن و سرایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایمآسمانی ها زمینی ها همه محو مقاممبا وحوش و با طیور و دشت و صحرا هم کلاممبر بنی آدم نه تنها، بر همه عالم اماممنی عجب گر شیر وحشی در قفس گردید راممیا ببوسد یا گذارد صورت خود را به پایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایمگاه آمد از بنی العّباس در زندان عذابمگاه بردند از ره بیداد در بزم شرابمیاد می افتاد از بزم می و شام خرابممن که در سنّ جوانی ظلم ها شد بی حسابماولیاء سیراب اند از جام ولایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایمآن ستم گر سال ها لرزاند جان و پیکرم رااز شقاوت کرد ویران قبر جدّ اطهرم رابی حیایی بین جسارت کرد زهرا مادرم رابا جسارت هاش آتش زد دل غم پرورم رادوست دارم دوستانم اشگ ریزند از برایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایممحنت و اندوه من بسیار بود و عمر من کمچشم بستم دست شستم از جهان با یک جهان غمگر چه هر دم ظلم و طغیان دیدم و بستم فرو، دمسرکشد سوز دلم از شعله های نخل «میثم»خوش بُود با نظم او جاری شود اشگ عزایممن ولیِّ حقّ علیّ بن جواد ابن رضایم

برچسب‌ها: یا امام هادی(ع)
سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1394

امام هادی النقی(ع)-مدح و شهادت

امام هادی النقی(ع)-مدح و شهادت

گرفته جان نفسم در ثنای حضرت هادی


دُر سخن بفشانم به پای حضــرت هادی


نداشت طوطی جانم هنوز لانه به جسمم


که بود مرغ دلم آشنای حضـــــرت هادی


صفا و مروه کجا و حریم یوســــــف زهرا


صفاست در حرم با صفای حضرت هادی


مقــــرّبان الهــــی فرشتــــــگان بهشــتی


کشند منّت و عطــای حضـــــرت هــــادی


زدست رفته شکیبم خدا کند که نصیبــــم


شود زیارت صحن و سرای حضرت هادی


درندگان زمین التجا برند به سویــــــش


پرندگان هوا در هوای حضرت هـــــادی


اگر به سامره ام اوفتد گذر سر و جان را


کنم نثار به گنبد نمای حضرت هـــــــادی


دلم که درد گناهش به اختصار کشانده


پناه برده به دار الشّفای حضرت هـــادی


مرا چه قدر که گردم گدای خاک نشینش


که هست خازن جنّت گدای حضرت هادی


دهد به روح لطیف ملک، صفا و طراوات


ملاحت سخن دلربای حضرت هــــــادی


به خاک، عطر بهشتی پراکند اگر آیـــــد


نسیمی از طرف سامرای حضرت هادی


به عمر، دهر مرا گر دهند عمر، نیــــــرزد


به لحظه ای که کنم جان فدای حضرت هادی


به تیرگی نبری روی و راه خود نکنی گم


هدایت است به ظلّ لوای حضرت هادی


بخوان زیارت پر فیض جامعه که بری پی


به ارزش سخن دلربای حضرت هـــادی


مرا رضایت ابن الرّضا خوش است که دانم


بود رضای خدا در رضای حضرت هادی


هزار بار به هر لحظه لعن بر متوکّــــل


که بود در پی جور و جفای حضرت هادی


به زور خواند به بزم شراب حجّت حق را


نکرد شرم و حیا از خدای حضرت هادی


گهی به بزم شراب و گهی به مجلس دشمن


چگونه اشک نریزم برای حضرت هادی


چو شمع، از شرر زهر، آب گشت وجودش


گرفت شعله زسر تا به پای حضرت هادی


نبود این همه بیداد و ظلم و جور پیاپی


جزای آن همه مهر و وفای حضرت هادی


چگونه اشک نریزند دوستان به عزایـــش


غریب و بی کس و تنها شهید گشت چو جدّش


زمین سامره شد کربلای حضرت هـــــــــــادی


سیاه پوش کن ای آسمان ملائک خود را


که شد خموش صدای دعای حضرت هادی


شراره سر کشد از بیت بیت تو (میثــــــم)


توئی زبان غم و دردهای حضـــــرت هادی
برچسب‌ها: یا امام هادی(ع)