امام زمان «عج»( بهشت اهل بیتیان)

مربوط به چهارده معصوم و آشنایی باگل سر سبدامام زمان(عج)و دوران انتظار تا جلو گیری شود از فتنه دشمنانی که خود را در لباس دوست جلوه می دهند داعش و وهابیت که تا دیروز امام زمان نمی شناختند شیعه می کشتند الان هم می کشند تا خود رابه جای یاران آن مصلح جلوه دهند
جمعه 21 فروردین 1394

اشعار در مقام خانم فاطمه زهرا

خانم زهرا(س)خدا باغ احسانت به رویــم باز کن


با عزیــــــزانـــت مرا دَم ســاز کن


بعد از این نجوا خدای خوب و زشت


روی بـــرگ صفحــــۀ دل می نوشـت


بنده ام : دوست داری مست و مجنونت کنم


بر خـــــدای خویــــش مدیونــــت کنــم


دوســـــت داری همــــره جانـــان شوی


با خـــدای خویـــش هم پیمـــان شــــوی


مــی دهــــــم بر دردهــایــــــت خاتمـــــه


آشنـــایـــت می کــــنم بــا فــاطـــــــــمه


فاطمـــــه کار خــــدایـــــی می کنــــــــد


 فــاطمــــه مشــــکل گشـــــایی می کـــند


هستـــــی عالمــــم بُــــوَد از هســـــــت او

 

جنــــت و دوزخ بُــــــــود در دســــــــت او


ماســـــوا روزی خــــورد از خــــــــان او


 گردش چـــــــرخ اســــــــت با فرمـــــان او


فاطمـــــه یعنــــی ســـرور اهـــل بیـــــــت


علــــــــت و فخــر و غـــرور اهــل بیــــت


روز محشـــــر او قیــــــامـــت می کنـــــــد


دوستــــدارانـــش راشفــــاعـــت می کنـــــد


فاطمـــه بــرعـــرش داور کوکـــب اســــت


فــاطمــــــه آمـــــوزگـــار زینــــب اســــت


برچسب‌ها: یا زهرای اطهر(س)
پنج‌شنبه 20 فروردین 1394

ای نازل شده در شان تو سوره کوثر ای تورا تایید کننده در قرآن آیه تطهیر....

برچسب‌ها: یا زهرای اطهر(س)
پنج‌شنبه 20 فروردین 1394

روایات گرانقدر:

برچسب‌ها: یا زهرای اطهر(س)
پنج‌شنبه 20 فروردین 1394

کوثر بخوان تا دانی کوثر کیست؟....

برچسب‌ها: یا زهرای اطهر(س)